Privacy policy

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van verkoop, klantenrelaties en marketing van goederen en diensten.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Ortho Service Center (vanaf hier “OSC” genoemd), Lei 7, 3000 Leuven, België, BE 0771.573.632.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op orthoservicecenter.be verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. OSC leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. OSC stelt zich middels de Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Ortho Service Center. We zijn te bereiken via info@orthoservicecenter.be.

1.4. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, fysieke gegevens en medische gegevens van derden (patiënten in dit geval) bent u als klant bij OSC, waarbij OSC de verwerker is.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt
 • Categorie 1: zonder registratie, bij bezoek op onze website: uw IP-adres;
 • Categorie 2: met registratie: uw naam, e-mailadres, en RZIV nummer
 • Categorie 3: bij aanvraag van de prijslijst: uw e-mailadres; uw naam en voornaam
 • Categorie 4: bij het aankopen van een product: uw lever- en facturatiegegevens
2.2. Persoonsgegevens van derden (patiënten) die u ons meedeelt
 • Categorie 1: patiëntreferentie (naam of code) en medische patiëntgegevens om een vlotte samenwerking te kunnen garanderen.
2.3. Verzameling persoonsgegevens

Door het surfen op de website, het aanmaken van een profiel (registratie), het bestellen van een producten worden er persoonsgegevens geregisteerd.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

3.1. Algemene doeleinden

OSC zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van OSC om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd aangevraagd.
 • Categorie 3: het u toezenden van de prijslijst met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van OSC waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien OSC failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van OSC geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. OSC zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat OSC uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. OSC zal in redelijkheid proberen u hiervan tevoren te informeren, tenzij ze aan andere wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Doeleinden van de verwerken van persoonsgegevens van derden (patiënt)

4.1. Algemene doeleinden

OSC zal de door u voorziene persoonsgegevens en medische gegevens van derden (patiënten) uitsluitend gebruiken om de optimale samenwerking, service en productie te kunnen verlenen zoals gevraagd in uw bestelling en om volledig aan de instructies van u als verwerkingsverantwoordelijke en klant te kunnen voldoen.

Artikel 5 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van u zoals vermeld in artikel 3 en de persoonsgegevens van derden (patiënten) zoals vermeld in artikel 4 worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en het OSC.

Artikel 6 - Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan OSC. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

6.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; daar hoeft u geen redenen voor te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail naar info@orthoservicecenter.be.

6.7. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

 • Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 • Drukpersstraat 35
 • 1000 Brussel
 • Tel +32 (0)2 274 48 00
 • e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens en gegevens van derden (patiënten) te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. Aansprakelijkheid

In geen geval kan OSC aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens en gegevens van derden (patiënten).

7.3. Veiligheidsvoorschriften

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 - Toegang door derden

8.1. Medewerkers

Om uw persoonsgegevens en gegevens van derden te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens en gegevens van derden (patiënten) aan onze werknemers.

8.2. Bescherming

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.